Del 2: VH assistans svar till SVT

 

Sveriges Television, Rapportredaktionen, kommer att göra en serie nyhetsinslag om Försäkringskassan och personlig assistans.
Följande frågor har ställts till mig, Veronica Hedenmark och här kommer mina svar.

Frågor från SVT: 

1) Hur påverkar myndigheternas ökade fokus på fusk möjligheten för assistansberättigade att få rätt ersättning?

Självklart ställer vi oss bakom att allt fusk ska stävjas, men varje myndighet måste uppfylla sitt uppdrag.  Vi har arbetat för personer med funktionshinder och deras rättigheter i 23 år, i princip sedan reformen kom.

Jag har under 20 års tid som ombud drivit mer än 400 processer mot Försäkringskassa och kommun.

Försäkringskassan har aldrig tidigare haft någon åsikt om mitt sätt att arbeta. Vårt arbetssätt har inte förändrats men det har Försäkringskassans, vilket vi bl.a. annat ser inom sjukförsäkringen och i Inspektionen för socialförsäkringens senaste rapport, fredagen den 11 november, där de riktar stark kritik mot myndighetens handläggning där flera unga personer med funktionshinder blivit utan ersättning.

Försäkringskassan arbetar långt utanför både lagstiftningen och sitt uppdrag. Deras rättsosäkra arbetsmetoder vill vi och kommer vi att uppmärksamma även framgent.

Försäkringskassan ändrar sin egen beslutsfattning retroaktivt och drar in timmar som redan beslutats och verkställts. På direkt fråga om kunden kan lita på sitt beslut, svarar ansvarig chef Andreas Larsson att det inte förekommer att timmar dras in retroaktivt, ett gynnande beslut kan myndigheten aldrig riva upp retroaktivt. Men just det gör samma avdelning som han själv är ansvarig för.

Vi verkställer de beslut som Försäkringskassan fattat efter kundens behov. Timmar i beslut är beviljade av Försäkringskassan, vi har verkställt dessa och lön är utbetalad till assistenterna.

VH assistans har elektroniska tidredovisningar, vi använder inte papper och penna och alla som kan ska skriva under sin tidrapport med bank-id, så att vi kan fastställa identiteten på alla assistenter.

Det Försäkringskassan idag benämner som fusk är återkrav som ställs ut till assistansbolagen och personer med funktionshinder. Alla typer av återbetalningskrav rubriceras som fusk, enligt generaldirektören Nils Öberg, oavsett vad de avser.

Fusk är något som uppstår först när en domstol har dömt i ett ärende, och är inte detsamma med myndighetens uppfattning.

Vi vill inte gå tillbaka till en tid av institutionsboende och därför startar vi Assistansuppropet igen. Det startades 2010 av oss tillsammans med 11.000 andra personer med funktionshinder, anhöriga, assistenter, organisationer och assistansbolag för att stoppa Försäkringskassans behovsinstrument, vilket vi lyckades med.

Det pågår en ideologisk strid mellan oss som försvarar rättigheterna i LSS och dem som ifrågasätter dessa. Det här är den största frihetsreformen för personer med funktionshinder och därför är det av största vikt att vi nu går samman och gör allt för att bevara reformen så att personer med funktionshinder inte ska hamna på institution. Att barn med funktionshinder inte ska behöva växa upp utan sin familj på institution.

 

 

2) Vad säger du kortfattat om anklagelserna som kommit från myndigheterna om ditt bolag VH assistans? Vad är det för felaktigheter som du anser att Försäkringskassan begår i utredning av VH assistans?

Domstolen har gett VH assistans rätt i flera avgörande delar. IVOs beslut om indragning har inhiberats av Förvaltningsrätten i Stockholm. Dom gällande Försäkringskassans felaktigt ställda återkrav kom i oktober 2020. Det är alltså fastställt av domstolen att jag och VH assistans inte har fuskat gällande återbetalningskravet på 3,5 miljoner kronor.

Förvaltningsrätterna i Uppsala, Växjö och Malmö har samtliga gått emot Försäkringskassan, Kammarrätten i Sundsvall har gett oss rätt gentemot IVO gällande redovisningsprinciper.

Försäkringskassan kan inte precisera var, när och hur några felaktigheter begåtts.

Vad är Försäkringskassans definition av en skenanställning?” är exempelvis en fråga som vi ställt till Försäkringskassan utan att få något svar.

Alla våra assistenter som har jobbat har betalat skatt, varit försäkrade enligt kollektivavtalet och haft arbetstillstånd från första timmen.

De personer som fått avslag, vilket motsvarar endast fem promille av antalet anställda under ett år, av Migrationsverket har aldrig jobbat inom VH assistans.

*Försäkringskassan har nekat oss möten, de har heller inte besvarat våra frågor angående vilka felaktigheterna är, vilka datum, vilka tider, vilket år har de begåtts?

Det borde ligga i Försäkringskassans intresse att vilja träffa oss, jag har föreslagit 12 datum för möten och samtliga datum har Försäkringskassan nekat och enbart svarat att det blir inget möte.

*146 handläggare hos Försäkringskassan har gjort minst 1468 slagningar i ett enda ärende, mitt privata ärende, under perioden januari 2019 till augusti 2020.

*Försäkringskassan har begärt bankutdrag över samtliga köp och transaktioner som jag gjort från mitt bankkonto. Därför är ansvarig chef polisanmäld. Ansvarig för myndigheten är avdelningschef Marie Axelsson, ansvarig chef direkt underställd henne är Andreas Larsson.

*Försäkringskassan bryter mot Förvaltningslagen när man inte kommunicerar ett ärende. Måndag den 20 april kl. 07.59 mejlar Försäkringskassan till Stockholmskontoret att de stoppar alla utbetalningar till VH assistans.  Inget ärende hade kommunicerats trots att det framgår av Förvaltningslagen 25 paragraf: ”Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet”

*Försäkringskassan undanhåller informationen i lagstiftningen.  Klockan 08 samma morgon satte ett antal handläggare på Försäkringskassan igång att ringa upp våra kunder. De tipsade kunderna att de skulle välja kommuner som utförare eller namngivna konkurrenter, men lämnade ingen information om att kunderna även fortsättningsvis kunde vara kvar hos oss - genom att det som framgår av lagstiftningen -  få utbetalning till eget konto. Försäkringskassan skickade även brev till landets kommuner, och undanhöll även då gällande lagstiftning.

*Försäkringskassan saknar källor för majoriteten av sina påståenden.

*Försäkringskassan beaktar inte de svar som lämnats. I ett barnärende exempelvis har vi 17 medicinska intyg och handläggaren anser ändå att hjälpbehovet inte är medicinskt styrkt, hur är det möjligt?

*Försäkringskassan har möten med IVO och Migrationsverket som inte finns protokollförda. Försäkringskassan har inga upprättade eller diarieförda protokoll från dessa möten med Migrationsverket. Linus Nordenskär, Avdelningen för funktionsnedsättning och Varaktigt nedsatt arbetsförmåga, har deltagit i
samverkansmöten med Migrationsverket vid följande datum under 2020 (inga möten under åren 2017-2019):
7 maj Inspektionen för vård och omsorg (IVO) närvarade
3 september IVO närvarade
22 oktober

Hur ska den enskilde då kunna få insyn i Försäkringskassans arbete?

* Det finns graverade brister i Försäkringskassans dokumentationsskyldighet. Handlingar registreras inte hos Försäkringskassan trots att de mejlas in. Handlingar diarieförs inte.

*Utbetalning av assistansersättning innehålls utan lagstöd för perioden juli-oktober trots att alla underlag är inskickade digitalt i tid.

 

 

3) Du beskriver myndigheternas jagande mot assistansbolag som en häxjakt, hur menar du?

Häx- och hetsjakten består av många delar:

Försäkringskassan gör olagliga intrång genom att begära olagliga utdrag från bankkonton, gör intrång i journaler samt olagliga sökningar i dokument där tjänstemän inte haft befogenhet att gå in.

Försäkringskassan kräver att assistansbolag står ansvariga för om en anställd fuskar med sjukskrivningar, föräldrapenning eller vabb, vilket är en fullständig orimlighet då arbetsgivaren inte har någon möjlighet att kunna kontrollera detta pga sekretess hos Försäkringskassan.  Arbetsgivaren - inte den enskilde - blir återbetalningsskyldig om detta sker. Vilket är helt horribelt och inte förekommer inom någon annan bransch.

Detta är ett förfarande som generaldirektör Nils Öberg i en debattartikel i DN nu går ut och begär lagstöd för, arbetsmetoder som alltså sedan lång tid tillbaka redan används av myndigheten.

Försäkringskassan menar också att arbetsgivaren på något sätt ska ha ansvar för och vetskap om vad assistenterna använder sina löner till och var de befinner sig på sin lediga tid.

Vad anställda gör utanför sitt arbete i sitt privatliv och hur de använder sin lön kan aldrig vara en fråga för arbetsgivaren, varken att efterforska eller ta ansvar för.  Det handlar om assistentens rätt till sin integritet.

 

 

4) VH assistans har fått tillståndet indraget av IVO eftersom VH assistans inte anses uppfylla kravet på lämplighet. Försäkringskassan har även stoppat att assistansersättning betalas ut direkt till er och anmält er till IVO. Samt polisanmält er. Hur vill du bemöta det?

Förvaltningsrätten i Stockholm beslutar direkt att VH assistans får fortsätta att bedriva verksamhet vilket innebär att vi fortfarande har tillstånd att bedriva personlig assistans på samma sätt som vi gjort under de senaste 23 åren. Vi bedriver tillståndspliktig verksamhet sedan sju år tillbaka och är ISO-certifierade sedan sex år tillbaka.

Det är inte någon av våra kunder, någon anhörig eller någon assistent som anmält oss till IVO, utan två tjänstemän på Försäkringskassan, Andreas Larsson och Linus Nordenskär, som systematiskt sitter och skickar in anmälningar till IVO samt skickar ut pressmeddelanden till media.

Efter den massiva kritik som Försäkringskassan fått bland annat genom VH assistans och Assistansuppropet, så har Försäkringskassan nu backat och söker stöd för de arbetsmetoder man redan verkställt utan lagstöd, se DN debatt.

På huvudkontoret ser man över sina interna styrdokument, i efterhand skriver man en skriftlig rutin man tidigare inte haft, men som man arbetat utifrån.

Inget assistansbolag har efter augusti i år fått utbetalningsstopp eftersom att detta är en olaglig arbetsmetod som saknar stöd, utan det är två enskilda tjänstemäns, Linus Nordenskärs och Andreas Larssons, initiativ.

 

 

5) Migrationsverket bedömer att ni upprepat använt er av erbjudanden om skenanställningar till arbetssökande personliga assistenter i syfte att kringgå utlänningslagens regler? Vad säger du kring det?

Det finns inte någon assistent som arbetat på VH assistans en dag utan anställningsavtal eller arbetstillstånd.

Då den enskilde personen med funktionshinder har önskat anställa en person med ett speciellt språk/kulturbakgrund etc så har rekryteringsprocessen för det skötts i enlighet med det styrdokument och den arbetsrutin som gäller vid alla anställningar. Gällande dessa erbjudanden om anställning som lämnats i fyra fall och som inte lett till någon anställning pga av Migrationsverkets avslag så kan vi styrka regelrätt rekrytering i varje ärende med annonser från Arbetsförmedlingen och intervjuprocesser via Skype. Fackförbundet Kommunal har även godkänt och skrivit under bilagan till ansökan till Migrationsverket.

Enligt lagstiftningen från 1994 så har alltid den enskilde med funktionshinder rätt att anställa vem den så önskar, och därmed väljer alltid kunden vem som ska anställas.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att göra bakgrundskontroller och kan och ska endast neka om en person är olämplig att anställas, till exempel har en brottslig bakgrund eller inte har laglig rätt att arbeta. Arbetsgivaren kan inte enligt lag neka en anställning pga etnicitet. Det skulle vara direkt diskriminerande.

Vi har följt gällande rutiner från myndigheterna och inte haft några skenanställningar. För att en person ska kunna bli anställningsbar efter ett godkännande från Migrationsverket, finns en till kontrollinstans, Skatteverket, som måste godkänna personen och meddela ett samordningsnummer för att den ska kunna börja arbeta.

Assistentens samtliga uppgifter måste även meddelas in till Försäkringskassan innan påbörjad anställning för att ersättning ska betalas ut till assistansbolaget.

 

 

6) Vad säger du om det som Försäkringskassan hävdar att ni anställer assistenter från andra länder som har barn med funktionsnedsättningar ”och på så sätt tillkommer nya brukare till bolaget"

Endast en procent av våra kunder som är berättigad till assistansersättning från Försäkringskassan har utländsk bakgrund.

Kriterierna för LSS är desamma oavsett om man har invandrarbakgrund eller inte. Den enda skillnaden är om du har en invandrarbakgrund behöver du uppfylla Migrationsverkets och Skatteverkets kriterier gällande folkbokföring.

Frågan är en välfärdsfråga, antingen får man som invandrare ta del av socialförsäkringssystemet, dvs rätten till sjukskrivning, barnbidrag, VAB, LSS. Det är ett politiskt beslut som har fattats av riksdagen. Myndigheter som Försäkringskassan, Migrationsverket eller IVO måste även de följa gällande lagstiftning.

Det är alltså inget olagligt, det finns inget i lagstiftningen som säger att det är olagligt att ansöka om personlig assistans.  Ersättning kan tidigast fås när myndigheten fattat ett gynnande beslut om rätten till personlig assistans, dvs det är myndigheten och inte assistansbolaget som beslutar om rätten till assistans för en person.

Vi har ställt frågan till IVO utan att få svar till dags dato:

Ska ett assistansbolag behandla personer med invandrarbakgrund på ett annat sätt än svenskar, dvs anser IVO att assistansbolag i Sverige inte har skyldighet att behandla alla lika? Ska inte LSS följas oavsett den funktionshindrades etniska ursprung?

Anser IVO då att en svensk person ska ha förtursrätt till anställning och anser IVO att personer med funktionshinder och invandrarbakgrund inte ska ha samma rätt som en svensk till självbestämmande, gällande vem som ska vara anställd, och var finns undantagsbestämmelserna i lagstiftningen?

 

 

7) Vad säger du om uppgifterna att personer som fått arbetstillstånd på ett eller annat sätt fått betala eller betala tillbaka för det?

Ansökningsavgiften för ett arbetstillstånd betalar den enskilde direkt till Migrationsverket, om den enskilde önskar hjälp av ett juridiskt ombud i kontakten med Migrationsverket så undertecknar han eller hon en fullmakt och betalar ett fast arvode till en juristbyrå.  Ingen faktura har någonsin skickats från VH assistans till en enskild assistent avseende detta med tanke på att VH assistans aldrig varit ombud.

 

 

8) Vad säger du om uppgifterna att du hotar med att säga upp personer som är här på arbetstillstånd i syfte att få de att göra som du vill?

Det finns inga avvikelser inrapporterade i några system. Jag är en vuxen person och har aldrig vid något tillfälle i livet hotat någon, varför skulle jag göra det? Ingen har heller kunnat svara mig på frågan när, var, och hur detta skulle ha hänt?

Kollektivavtalet gäller alla som är anställda, och det innebär att alla har samma rättigheter och samma skyldigheter. Lönesättning sker enligt gällande kollektivavtal, och ingen etnisk diskriminering förekommer.

I min egen assistans har vi extern arbetsledare, extern regionchef, extern löneekonom, och ingen av dessa roller innehar jag.

 

 

9) Vad säger du om uppgifterna att assistenter utnyttjats för många uppgifter som inte ingår i assistansen?

Sedan 1997, dvs i 23 års tid har vi haft en blankett som heter ”övrig tid”. Det är all arbetstid för de arbetsuppgifter som inte är beviljad i kundens beslut, såsom utbildningstid, personalmötestid, restid och event.

VH assistans har alltid haft extern städpersonal på våra kontor för den veckovisa städningen, men vi har haft personal som arbetat på kollon och läger, vi har haft alla slags event, vi har genomfört kontorsflyttar och målat om i våra lokaler. Inget av det är personlig assistans, utan redovisas som övrig tid.

Det är många assistenter som meddelat sitt intresse och vill delta i vår övriga verksamhet. De assistenter som fått erbjudande att arbeta under ett event etc, har själva tackat ja när de fått frågan och naturligtvis avlönats. Inget av detta har debiterats Försäkringskassan eller kommunen, så vad är det som inte skulle vara lagligt och på vilket sätt skulle personerna blivit utnyttjade? Vi har även betalat skatter och avgifter för varje arbetad timme. Vi har varit ett aktivitetsföretag i mer än 20 år och plötsligt har Försäkringskassan och IVO synpunkter på det.

Innan löneutbetalningen som sker månadsvis godkänner alltid assistenten sin tidsredovisning med bank-id och även arbetsgivaren.

 

 

10) Vad säger du om de olika anklagelserna om en dålig arbetsmiljö för anställda där de utsatts för hot, kränkningar och trakasserier?

Vi har ställt frågan till både IVO, Kommunal och Försäkringskassan. Under mer än ett halvårs tid har ingen kunnat beskriva ett enda händelseförlopp, ett enda datum, vilka personer som skulle varit inblandade, och vad som skulle ha hänt.

Kommunal drev frågan till Arbetsmiljöverket som tog upp den pga att det var för få avvikelser i min grupp och en extern konsult tillsattes.  Ursprunget var att en sommarvikarie kontaktade Kommunal, men ingen av den ordinarie personalen kände igen det som beskrevs. Kommunal kunde inte och kan fortfarande idag inte beskriva var, när eller hur det skulle ha skett.

 

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …