Försäkringskassans påståenden

Dnr: 039616-2017, 7 juni 2017
Orosanmälan skolelev

Av Försäkringskassans beslut framgår inte på vilket sätt orosanmälan skulle beröra VH assistans. Vid bakgrundskontroll i kontakt med skolan, framkommer det att skolan inte heller har någon dokumentation som berör VH assistans.

Av Försäkringskassans beslut framgår inte heller till vem/vilken myndighet orosanmälan skulle ha lämnats.

Mot bakgrund av det, så är vår uppfattning att det som kommit fram i ärendet inte är en grund för Försäkringskassan att besluta om utbetalningsstopp.

 

DNR: 010698-2019
Kund har varit utomlands för länge

Försäkringskassan har anfört att VH assistans inte har anmält till kassan att en viss kund spenderat tid utomlands. Anledningen till att VH assistans inte vänt sig till Försäkringskassan, är att det saknas lagenligt krav att anmäla resor inom tidsramen sex månader till kassan. Den information VH assistans fått av kunden är att han skulle vistas fyra månader utomlands för att sedan komma tillbaka till hemorten. Att kunden beslutat att förlänga vistelsen är inget företaget haft någon som helst information om och är helt utom vår kontroll.

Mot bakgrund av det, så är vår uppfattning att det som kommit fram i ärendet inte är en grund för Försäkringskassan att besluta om utbetalningsstopp. 

Vi vill även förtydliga, efter felaktiga påståenden från andra parter, att den personliga assistansen som utförts eller behovet av detta inte varit ifrågasatt av Försäkringskassan, utan det är mängden tid som tillbringats utomlands.

 

DNR: 014992-2019, 17 december 2019
Misstänkta skenanställningar

Försäkringskassan har av oklar anledning vänt sig till Migrationsverket och begärt uppgifter gällande ”tveksamheter kopplade till VH assistans”.
VH assistans vet inte vad Försäkringskassan lägger i begreppet ”skenanställningar”. Några andra anställningar än de som avser företagets kundgrupper, har aldrig förekommit, och VH assistans vet inte heller varför Migrationsverket lämnat avslag på de fem aktuella ansökningarna, då skälen endast meddelas till den som ansökt om arbetstillstånd.

Om en kund vill anställa en assistent med medborgarskap i ett land utanför EES, villkoras anställningserbjudandet med godkännande av facklig organisation och Migrationsverkets beslut. Efter godkännande av facklig organisation samt beviljat arbetstillstånd, påbörjas anställningen – inte innan dess.

Under 2017 beslutade Migrationsverket att avslå ansökan om arbetstillstånd för två (2) potentiella assistenter hos VH assistans. Dessa två avslag utgör i sin tur 0,0028 procent av antalet anställda, under 2019 är motsvarande siffror tre (3) respektive 0,004 procent av antalet anställda.

Mot bakgrund av det, så är vår uppfattning att det som kommit fram i ärendet inte är en grund för Försäkringskassan att besluta om utbetalningsstopp.  

 

DNR: 004348-2020, 27 mars 2020
Brister i arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion hos VH assistans den 17 januari 2019 efter begäran från Kommunals regionala skyddsombud, som även deltog vid inspektionen. AMV kunde under inspektionen konstatera att resultatet av den undersökning och riskbedömning som företaget gjort inte stämde överens med de uppgifter som det regionala skyddsombudet framfört. AMV bedömde därför att en oberoende part med kunskap inom området organisatorisk- och social arbetsmiljö skulle utföra en ny undersökning, som återrapporterades till AMV efter att den var genomförd. Efter uppföljande inspektionsmöte den 31 januari 2020 där även det regionala skyddsombudet deltog, meddelade AMV den 7 februari 2020 att myndigheten avslutat ärendet.

De av Kommunal påstådda missförhållandena har alltså varit föremål för inspektion av Arbetsmiljöverket som efter genomförd inspektion lagt ned ärendet. Kommunal har heller inte i linje med kollektivavtal med KFO påkallat förhandling rörande eventuella brister i arbetsmiljön. 

Mot bakgrund av det, så är vår uppfattning att det som kommit fram i ärendet inte är en grund för Försäkringskassan att besluta om utbetalningsstopp.

 

DNR:004896-2020 – 7 april 2020
Försäkringskassan avvisar Veronica Hedenmark som ombud

VH assistans menar att det är orimligt att ett i domstol pågående ärende kan ha betydelse för frågan om utbetalningsstopp av assistansersättning till företaget. Veronica Hedenmarks olika roller i VH assistans respektive hennes anställning vid Assistansjuristerna AB måste särskiljas. 

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …