Domstolen upphävde IVOs beslut interimistiskt

Veronica Hedenmark har som ombud företrätt personer med funktionshinder i mer än 800 ärenden varav 400 överklagningar i domstol.
Hon har drivit assistansbolag i 24 år och VH assistans är som enda företag inom branschen sedan fem år tillbaka ISO-certifierat i internationella standarder för kvalitet, arbetsmiljö och miljö.
Plötsligt på några månader anses hon som helt olämplig för sitt arbete, vad hände?

-Vi kommer till jobbet som vanligt måndag den 20 april och kl 07.59 tar min syster emot ett mejl från Försäkringskassan att det beslutat om ett utbetalningsstopp. Vi blev helt överraskade och förvånade, för vi förutsatte att Försäkringskassan som är en av landets största myndigheter har koll på hur man handlägger ett ärende: Att man alltid kommunicerar innan man fattar ett beslut, att man begär in nödvändiga handlingar och att den enskilde alltid får yttra sig.

Försäkringskassan började direkt att systematiskt ringa upp våra kunder för att berätta om utbetalningsstoppet, de informerade kunderna om att byta bolag och namngav konkurrenter, men de informerade inte om att kunderna fortfarande kan vara kvar hos oss.

Försäkringskassans uppgift är att informera, inte att subjektivt ta ställning och rekommendera konkurrenter eller kommuner som assistansleverantör.

Försäkringskassan skickade också ut brev där de undanhöll informationen att VH assistans enligt lag kan fortsätta att vara assistansanordnare åt våra kunder.

I praktiken innebär betalstoppet att Försäkringskassan betalar till den enskilde och den enskilde i sin tur till VH assistans.

 

Varför sker det här just nu?

Det är tjänstemän på Försäkringskassans huvudkontor som på alla sätt motarbetar privata assistansbolag. Det är 41 bolag som fått utbetalningsstopp, och de flesta större privata bolag har idag fått återkrav.

Under 2017 och 2018 gick Försäkringskassan ut hårt mot de assistansberättigade med massomprövningar av beslut och avslag på assistans för små barn. Efter att ha läst i media om alla dessa barn som inte fick hjälp reagerade politikerna vilket ledde till en lagändring då man införde en stopplagstiftning gällande omprövningar.

På samma sätt går nu FK hårt åt privata assistansbolag. Min uppfattning är att det är kunden som ska välja assistansbolag och inte Försäkringskassan.

 

Och så kom det en IVO-anmälan?

Försäkringskassan anmälde först till IVO, sedan genomförde de utbetalningsstoppet och sedan anmälde de företaget till IVO igen.

På 24 år så är det ingen kund eller assistent som har anmält VH assistans till IVO utan det är Försäkringskassan som systematiskt sitter och skickar in IVO-anmälningar tillsammans med några kommuner.

Sedan går Försäkringskassan ut i media och säger att det kommit in så många IVO-anmälningar att man känner oro, och då är det de själva som gjort anmälningarna…

 

Vad blev IVOs svar på det?

IVO har inte gjort någon självständig utredning utan har endast kopierat Försäkringskassan. Jag har bjudit in dem till att besöka våra kontor, ta del av våra rutiner och vår journalföring, men IVO har avböjt detta. Då bad vi att få komma till IVO, de avböjde även detta, men efter många om och men fick vi ett möte hos inspektionen den 16 juni. Det visade sig i efterhand att då hade IVO redan föredragit vårt ärende, så det var endast för syns skull.

IVO har inte kunnat svara på en enda av våra frågor, exempelvis den om vad de anser att vi skulle ha gjort på annat sätt, hur skulle vi ha gjort?

Vi meddelade också IVO att vi gärna tog emot ett föreläggande, men det blev ett indragsbeslut som domstolen efter några dagar inhiberade, så vårt tillstånd gäller fortfarande.

 

Kan du bara kort kommentera punkterna i IVOs beslut?

*Återkrav på assistansersättning
Försäkringskassan har anfört att VH assistans inte har anmält till kassan att en viss kund spenderat tid utomlands. Anledningen till att VH assistans inte vänt sig till Försäkringskassan, är att det saknas lagenligt krav att anmäla resor inom tidsramen sex månader till kassan. Den information VH assistans fått av kunden är att hen skulle vistas fyra månader utomlands för att sedan komma tillbaka till hemorten. Att kunden beslutat att förlänga vistelsen är inget företaget haft någon som helst information om och är helt utom vår kontroll. Personen ifråga hade stannat en (1) respektive nio (9) dagar för länge utomlands under en tidsperiod av fyra år. Vid ett av dessa tillfällen låg hen akut på sjukhus, vilket styrks av tre läkarintyg. 

*Misstänkt skenanställning
Det finns inte någon person som har arbetat en enda dag hos VH assistans utan arbetstillstånd. Det som framförts som ”misstänkta skenanställningar” avser fyra stycken personer som sökt jobb på utannonserade tillsvidaretjänster hos fyra av våra kunder. LSS är en rättighetslagstiftning, det innebär bland annat att det alltid är kunden själv som väljer vilken kandidat som ska erbjudas tjänst som personlig assistent, och i samtliga fall är det kundens förstahandsval av kandidat som erbjudits anställning. När Migrationsverket inte beviljat kandidaten arbetstillstånd, har den självklart inte anställts av VH assistans. VH assistans har aldrig varken förr eller senare, ägnat sig åt etnisk diskriminering, det innebär att vi prövar varje kandidat på samma sätt oavsett nationalitet.

Dessa ärenden utgör 4 promille (!) av antalet anställda hos oss under ett år.

*Arbetsmiljö och assistansuppdrag
VH assistans arbetar systematiskt med arbetsmiljön, och är till skillnad från övriga bolag i branschen ISO-certifierade för den nya internationella arbetsmiljöstandarden ISO 45001. Bolaget uppfyller alla regler i arbetsmiljölagen och arbetar på samtliga arbetsställen i enlighet med  vårt kvalitetsledningssystem.

Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion hos VH assistans den 17 januari 2019 efter begäran från Kommunals regionala skyddsombud, som även deltog vid inspektionen. AMV kunde under inspektionen konstatera att resultatet av den undersökning och riskbedömning som företaget gjort inte stämde överens med de uppgifter som det regionala skyddsombudet framfört. AMV bedömde därför att en oberoende part med kunskap inom området organisatorisk- och social arbetsmiljö skulle utföra en ny undersökning, som återrapporterades till AMV efter att den var genomförd. Efter uppföljande inspektionsmöte den 31 januari 2020 där även det regionala skyddsombudet deltog, meddelade AMV den 7 februari 2020 att myndigheten avslutat ärendet.

De av Kommunal påstådda missförhållandena har alltså varit föremål för inspektion av Arbetsmiljöverket som efter genomförd inspektion lagt ned ärendet. Kommunal har heller inte i linje med kollektivavtal med KFO påkallat förhandling rörande eventuella brister i arbetsmiljön. 

*Redovisningsskyldighet
VH assistans har skött sin redovisningsskyldighet gentemot Borlänge kommun, att IVO tar upp detta visar på stora kunskapsbrister hos myndigheten gällande lagstiftningen.

*Utbetalningsstopp
Försäkringskassan fattade ett beslut om utbetalningsstopp innan IVOs utredning och utan att kommunicera det till VH assistans. Det är ytterst allvarligt och rättsosäkert att en myndighet kan fatta ett så avgörande beslut utan att inhämta uppgifter eller kommunicera det till berörd part i förväg.

*Lämplighet
Min olämplighet som ombud är något som inte delas av domstolarna, utan är motstående parts uppfattning i juridiska ärenden (läs Försäkringskassa och enskild kommun). Den bristande ekonomiska skötsamheten är att jag när min mamma plötsligt och oväntat gick bort 2016 hamnade i en djup kris och lämnade in min privata deklaration för sent.

Vad händer nu?

Verksamheten rullar på precis som vanligt, och det kommer att bli domstolen som avgör vad som sker med tillståndet. Det kommer att bli en muntlig förhandling och vi kommer att ha en lång vittneslista.

Vi planerar för fullt för höstens utbildningar och aktiviteter och har en genomarbetad plan för hur vi ska kunna fortsätta att hjälpa våra kunder oavsett vad som händer.

Det finns tre saker som är säkra: Mitt funktionshinder är livslångt, jag kommer att fortsätta arbeta som ombud för personer med funktionshinder precis som jag alltid har gjort och jag kommer aldrig att företräda Försäkringskassan eller börja jobba där.

 

Hur ser du på framtiden?

Jag ser ljust på framtiden, det som hänt öppnar upp för nytänkande, det latinska ordet för kris är lika med utveckling. Allting i livet handlar bara om hur vi tänker och hur vi förhåller oss till det som sker. Det ger oss möjligheter att vidareutveckla vår verksamhet och bli ännu bättre, starkare och större.

Jag känner mig vid gott mod, självklart är det tröttsamt när det finns vissa tjänstemän på Försäkringskassan som systematiskt på arbetstid försöker att ta min heder genom att smutskasta och förtala både mig och VH assistans. Men det är tur att jag har varit med om stormar förr. En sjöman ber inte om medvind utan lär sig att segla.

 

 

Foto: ULF PALM

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …